2019-07-02 08:00Pressmeddelande

Fortsatt god konjunktur i Stockholm trots orolig omvärld

null

Konjunkturen i Stockholm är fortsatt god under årets första kvartal. Att näringslivet utvecklas väl visar sig bland annat i att lönesumman ökar. Stockholm stad visar för det aktuella kvartalet upp ett nytt rekordbyggande av lägenheter. Antalet nya företag ökar och arbetslösheten ligger på stabila 4,0%. Det som skapar oro på arbetsmarknaden är att antal varsel ökade kraftigt under februari månad.

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2018 i både Stockholms län och stad. Lönesumman ökade även per invånare och per sysselsatt, vilket innebär att köpkraften i länet fortsätter att växa. Samtliga branscher ökade där information & kommunikation samt fastigheter stod för den högsta procentuella ökningen. Nystartade företag ökar och det gör också antalet konkurser, samma trend både för länet och staden.

Rapporten visar vidare att Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 2,8 procent. Arbetslösheten i förhållande till befolkningen minskade något både för länet och för staden. Antalet varslade personer ökade dock kraftigt under kvartalet och framförallt under februari månad. En liknande uppgång i varsel såg vi senast i slutet av 2016. Samtidigt minskade antalet lediga jobb registrerade hos arbetsförmedlingen i både länet och staden.

– Det är glädjande att de flesta konjunkturindikatorer fortfarande pekar åt rätt håll i Stockholm även under inledningen av 2019 trots en orolig omvärld. Samtidigt finns det orosmoment som gör att vi nu måste anstränga oss än mer för att Stockholm ska fortsätta växa och vara en attraktiv företagsplats, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Bostadsbyggandet ökade under årets inledande kvartal i jämförelse med motsvarande kvartal 2018 och det gäller framförallt Stockholms stad. Antalet påbörjade lägenheter närmar sig rekordnivåer för staden. Stockholm är attraktivt och befolkningen ökar med 1,6 procent för länet och 1,4 procent för staden.

– Stockholm Business Region arbetar nu målinriktat för att Stockholm ska bli Sveriges mest företagsvänliga stad 2025. Att Stockholm har en tillmötesgående och lösningsorienterad service till företagare och näringsidkare blir än viktigare när kulmen för högkonjunkturen är passerad, säger Staffan Ingvarsson VD för Stockholm Business Region.


Om rapporten
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com

www.visitstockholm.com

www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler