2020-09-30 05:47Pressmeddelande

Fortsatt tufft konjunkturläge i Stockholm

Photo: Maskot/TT, mediabank.visitstockholm.comPhoto: Maskot/TT, mediabank.visitstockholm.com

I likhet med årets inledande kvartal präglades det andra kvartalet av den pågående Covid-19 pandemin, visar konjunkturrapporten. Arbetsmarknaden försvagades med färre lediga jobb, minskad sysselsättning, kraftig ökning av antalet varslade personer samt stigande arbetslöshet. Företagskonkurserna i Stockholm ökade dock inte lika snabbt som i övriga landet.

Trots det tuffa läget fortsatte den totala lönesumman att öka i Stockholms stad och län under andra kvartalet, även per sysselsatt och per invånare. Lönesumman i privat sektor steg också i staden med 1,5 procent medan den minskade i länet (-0,5%). Antal nyregistrerade företag låg på samma nivå som för andra kvartalet 2019 i både länet och staden, medan företagskonkurserna ökade med 6 procent i staden.

– Restriktioner och minskat resande i Sverige, Europa och världen har påverkat Stockholm negativt under det andra kvartalet. Inte minst hotell-, restaurang- och besöksnäringen befinner sig fortfarande i ett akut läge. Vi ser nu hur unga och utrikes födda är de som drabbas hårdast när arbetsmarknaden viker, därför är det nu viktigt att dessa personer inte fastnar i arbetslöshet. Stockholms stad arbetar inte minst för att förbättra service, attityder och korta handläggningstider för företag så att de kan övervintra denna kris, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Effekterna av Covid-19 pandemin gjorde tydliga avtryck på arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb minskade generellt och i synnerhet inom hotell- och restaurangbranschen, där de kommersiella övernattningarna minskade med 77 procent i Stockholms län och 84 procent i Stockholms stad. I länet som helhet minskade också sysselsättningen med 0,8 procent (-10 100 personer) medan den ökade med 0,5 procent eller 2 800 personer i Stockholms stad.

Hotell- och restaurangbranschen drabbades hårdast av den minskade sysselsättningen. Antalet varslade personer mer än tredubblades i länet och i staden var antalet drygt sex gånger högre än samma period 2019. Den svagare arbetsmarknaden avspeglades i att arbetslösheten ökade med 1,7 respektive 2,0 procentenheter i länet och staden till 5,7 respektive 6,0 procent.                                    

­­– Effekterna av pandemin gör nu tydliga avtryck i konjunkturstatistiken. Vi ser en betydligt svagare arbetsmarknad och ett näringsliv som behöver anpassa sig till nya förutsättningar. Nu behöver vi blicka framåt och tillsammans med näringslivet föra en dialog kring hur Stockholm kan gå stärkt ur pandemin. För även om det just nu känns tungt så vet vi att en kris också innebär förändring och därmed nya möjligheter, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

Ladda ner konjunkturrapporten här.

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, 
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

 

 Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.

Relaterad media