2018-09-26 07:00Pressmeddelande

Konjunkturrapporten visar på positiv tillväxt i Stockholm

null

Stockholmskonjunkturen för andra kvartalet 2018 är fortsatt stark med god tillväxt, men mattas ändå av något jämfört med andra kvartalet 2017. Näringslivet och befolkningsutvecklingen har utvecklats väl medan byggandet och företagandet följt en svagare utveckling.

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2017 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation som främsta gemensamma draglok. Lönesumman ökade även per invånare och per sysselsatt. 

- Vi kan blicka tillbaka på en mandatperiod av stark tillväxt och Stockholm fortsätter vara Sveriges ekonomiska draglok. Staden fortsätter att växa och en fortsatt hög byggtakt är avgörande för att kunna möta behovet hos ett växande näringsliv, säger Karin Wanngård (S) Finansborgarråd Stockholm.

Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 28 500 personer de senaste fyra kvartalen, trots det har vård och omsorg, bygg och finansiell verksamhet färre sysselsatta. Arbetslösheten i förhållande till befolkningen minskade marginellt i både länet och staden under samma period. Antalet varslade personer ökade däremot men samma sak gällde även för antalet lediga jobb i både staden och länet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Därutöver minskar antalet nystartade företag, samtidigt som antalet konkurser ökar i länet men minskar i staden.

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 37 700 personer i länet varav 13 000 i staden, vilket motsvarar ökningar med 1,6 respektive 1,4 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden jämfört med andra kvartalet 2017, motsvarande minskningar på 45 procent i länet och 21 procent i staden. 

- Vi glädjer oss åt en fortsatt stark tillväxt, med ökad sysselsättning och lönesumma. Däremot kan ökningen i antalet varsel och en något svalnande byggnadstakt vara tecken på en avmattning, säger Anna Gissler, tf VD Stockholm Business Region.

Om rapporten

Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com

www.visitstockholm.com

www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler