2019-03-20 08:02Pressmeddelande

​Mestadels god konjunktur i Stockholm

null

Konjunkturrapporten visar att Stockholmskonjunkturen för fjärde kvartalet 2018 var förhållandevis stark men mattades totalt sett av något jämfört med motsvarande kvartal 2017. Näringslivet och befolkningsutvecklingen utvecklades väl samtidigt som sysselsättningen ökade. Byggandet och företagandet har dock följt en svagare utveckling samtidigt som varslen ökat.

Lönesumman i privat sektor ökade under det fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017 i både Stockholms län och stad. Lönesumman ökade även per invånare och per sysselsatt. Företagandet utvecklades något svagare, med färre nystartade företag samtidigt som antalet konkurser ökade i såväl länet som staden.

Rapporten visar vidare att Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 37 700 personer de senaste fyra kvartalen, med information och kommunikation som främsta draglok. Arbetslösheten i förhållande till befolkningen minskade i både länet och staden under årets sista kvartal. Antalet varslade personer ökade däremot, samtidigt som även antalet lediga jobb ökade både i länet och i staden jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– När konjunkturen mattas av blir det än viktigare att förbättra näringslivsklimatet i Stockholm, som har försämrats de senaste åren. Att Stockholm har en tillmötesgående och lösningsorienterad service till företagare och näringsidkare blir än viktigare. Likaså att de som ännu inte kommit i jobb blir anställningsbara genom individanpassade utbildnings- och matchningsinsatser. För att ansvarsfullt möta konjunkturavmattningen höjer vi planberedskapen för bostadsbyggandet och prioriterar långsiktigt hållbara offentliga finanser, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 36 000 personer i länet varav 12 400 i staden, vilket motsvarar ökningar med 1,6 respektive 1,3 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2017, motsvarande minskningar på 21 procent i länet och 17 procent i staden.

– Vi ser en nedgång i byggandet kopplat till den svalnande konjunkturen, men tittar vi på investeringspotentialen för planerade bygg- och infrastrukturprojekt för hela Stockholmsregionen över 20 år framåt ser vi en starkt uppåtgående trend för bostadsbyggandet, säger Anna Gissler, tf. VD för Stockholm Business Region.

Om rapporten
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler