2017-09-14 09:30Pressmeddelande

Mestadels stark konjunktur i Stockholm

null

Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark och de flesta konjunktur-indikatorer pekar åt rätt håll, visar konjunkturrapporten. Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2016 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation, företagstjänster, handel och bygg som främsta draglok. Trots att antalet konkurser ökar och antalet nya företag minskar, så stärks företagandet i Stockholm genom att det startas mer än 8 nya företag per konkurs i länet.

Stockholms arbetsmarknad är fortsatt stark, trots att arbetslösheten ökade i såväl absoluta tal som i förhållande till befolkningen jämfört med samma kvartal 2016. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 30 600 personer de senaste fyra kvartalen, där endast jordbruk, skogsbruk och fiske gått mot strömmen med färre sysselsatta. Vidare minskade antalet varslade personer. 

- Det är väldigt positiva siffror, vi har ett starkt näringsliv i Stockholm. Huvudstaden fortsätter att vara ett draglok för den svenska ekonomin. Stockholm växer och vi ser att företag vill etablera och expandera här, vilket är bra. Men det ställer också krav. Vi har fått fart på bostadsbyggandet och bygger nu mer än under rekordåren på 60-talet, det är fortsatt prioriterat. Inte minst måste vi bygga fler hyresrätter, det är en viktig del i att behålla Stockholms konkurrenskraft även på längre sikt, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 39 500 personer varav 14 200 i staden, vilket motsvarar uppgångar på 1,8 respektive 1,5 procent. Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med andra kvartalet 2016. Sett till de fyra senaste kvartalen ökade byggandet med drygt 8 procent i länet medan det minskade med 2 procent i staden.

Om rapporten

Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler