2009-06-30 10:03Pressmeddelande

Positiva signaler i Stockholmskonjunkturen

 

Konjunkturen fortsatte ned i Stockholm under första kvartalet 2009, men fler branscher än tidigare visade på en ökad tillväxttakt. Samtidigt fortsatte sysselsättningen att öka, men de nya jobben räcker inte till de allt fler som söker arbete i Stockholm.

Under första kvartalet 2009 ökade lönesumman med 2,2 procent i länet och 2,4 procent i staden jämfört med föregående kvartal. I övriga landet var motsvarande siffra 1,0 procent. Tillväxttakten fortsatte därmed att dämpas och är nu den lägsta på närmare fem år. Dock visade fler branscher än tidigare återigen på höge tillväxt: tillverkning, bygg, vård och omsorg, företagskonsulter samt hotell och restaurang.

- Stockholm fortsätter att gå bra, i synnerhet med tanke på världskonjunkturen. Vi har ett starkt och diversifierat näringsliv och det avspeglas i dessa siffror, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Samtidigt fortsatte den positiva utvecklingen av antalet sysselsatta, som ökade med 16 600 personer i länet varav 9 300 i staden. Den stora nettoinflyttningen av arbetskraft till Stockholm medförde dock att arbetslösheten fortsatte att öka i såväl absoluta som relativa tal, om än från en låg nivå.

Ökningen avspeglades också i befolkningsstatistiken, där Stockholms län svarade för närmare 60 procent av landets totala befolkningsökning under första kvartalet 2009. Om denna utveckling fortskrider kommer Stockholms län ha över 2 miljoner invånare redan under hösten 2009.

Ladda ner rapporten här: http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/page____39264.aspx

Olle Zetterberg finns tillgänglig på Stockholmsbåten under Almedalsveckan för mer information.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.
Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler