2010-03-15 09:28Pressmeddelande

Så tycker företagarna om Stockholm

Företagarna är nöjda med Stockholm men det går att bli bättre: städa flitigare, förbättra restauranginspektionerna och bygg fler parkeringsplatser. Särskilt nöjd är man med stadsutvecklingen och miljötillsynen. Trängselskatten har helt försvunnit från dagordningen. Det framkommer i Stockholm Business Regions årliga rapport om företagarnas attityder till Stockholm.

– Att lyssna till företagarna och anstränga sig för att tillgodose deras behov är mycket viktigt, då det handlar om jobben och välfärden. Nu tar vi till oss dessa synpunkter och arbetar vidare för att förbättra servicen och göra Stockholm till en än mer attraktiv stad, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

Under 2009 har Stockholm Business Region fortsatt arbetet med att systematiskt besöka företag som verkar i något av Stockholms företagsområden, framförallt Kista, Ulvsunda, Norra Station-Norrtull, Telefonplan, Värtan, Vinsta, Årsta Partihallar, Västberga, Skarpnäck och City. Synpunkter från besöken noterades. I huvudsak framkom att företagen har positiva uppfattningar om sina företagsområden. Några av de viktigaste synpunkterna var:

 • I stort sett samtliga områden anser att parkeringsytorna bör utökas, särskilt för kunder och gäster till företagen. Behovet av högre säkerhet vid parkeringsplatserna har också efterfrågats 
 • Trängselavgifterna omnämndes ofta under tidigare år, men frågan har nästan helt försvunnit från företagens dagdordning 
 • Man är positiv till de stadens utbyggnadsprojekt, exempelvis förnyelsen av Hornsberg och kommande förnyelsen av Älvsjö Centrum. Utbyggnaderna anses öka områdenas attraktivitet 
 • Företagen har nära till kommunikationer, såsom Europavägar, Arlanda eller Bromma flygplats samt Stockholm city vilket poängteras av många. Transportkapaciteten bör dock förstärkas, vilket är en vanligt förekommande synpunkt 
 • Flaskhalsar i trafiken såsom vid Bergslagsvägen i Vinsta kritiseras 
 • Regeringens beslut om Förbifart Stockholm är bra och man emotser öppnandet av Norra länken. Kollektivtrafiken får i huvudsak godkänt men högre turtäthet och bättre tvärförbindelser efterfrågas 
 • I vissa områden, i synnerhet Västberga, anses yttermiljön behöva upprustning. Renhållning, belysning och skyltning anses i allmänhet behöva förbättras. 
 • Tillgången på ändamålsenliga lokaler varierar beroende på typ och geografiskt läge. Exempelvis så har Vinsta vakanta kontorslokaler men brist på ytor för tillverkning och lager
 • Tillmötesgåendet och servicen från tillståndsenheten för restaurang och catering behöver förbättras
 • Synpunkter på statliga regelverk förekommer bland synpunkterna, bland annat lagen om offentlig upphandling, som anses försvåra möjligheterna för mindre företag att bli leverantör till staden
 • Företag som varit i kontakt med staden har i allmänhet positiva erfarenheter. Miljötillsynen och kontakterna med trafikkontoret anses som särskilt bra. Satsningen på en företagslots är positiv

Totalt genomfördes 518 besök. Syftet är att öka kunskapen om företagens behov och att stärka relationen mellan Stockholms stad och näringslivet. Synpunkterna sammanställs med kvalitativ metod i en rapport och kommer beroende av synpunktens karaktär att kommuniceras med berörd part. Ladda ner rapporten på: www.stockholmbusinessregion.se.

Helena Widegren, pressanvarig finansroteln
08-508 29 878, helena.widegren@stadshuset.stockholm.se
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler