2017-04-25 09:07Pressmeddelande

Stadens service till företag blir allt bättre

En färsk serviceundersökning visar att företagare i Stockholm tycker att stadens service har förbättrats det senaste året. Nöjd-kund-index, NKI, har gått upp till 70, på en skala 0-100, från 68 förra året. De olika myndighetsområdena får generellt bra betyg, med undantag för bygglov som tappar.

Anledningen till stadens totala ökning består till stor del på förbättringar inom verksamheterna som staden gjort utifrån resultatet från förra årets undersökning. De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

- Att återkommande fråga Stockholms företagare om hur de upplever stadens service till näringslivet är nödvändigt för att kunna utveckla våra verksamheter. Det finns fortfarande områden där vi kan bli bättre, men vi ser samtidigt att respektive förvaltnings kontinuerliga förbättringsarbete ger positiva resultat, säger Ingela Lindh, Stadsdirektör Stockholms stad.

Med målet att fortsätta utveckla servicenivån kraftsamlar nu hela Stockholmsregionen i en gemensam konferens den 25-26 april där de 55 kommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA samlas för att diskutera hur servicen ska utvecklas och förbättras ytterligare.

- Visst är det roligt att vi ökar i årets mätningar men nu fortsätter arbetet med att bli ännu bättre, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region som driver SBA-samarbetet.

Över längre tid syns en tydlig förbättring sedan staden började med att göra NKI-undersökningar. 2005 låg NKI på 60, en siffra som stadigt gått upp till 70 i år. NKI-undersökningar görs numera av majoriteten av Sveriges kommuner. För mer information om servicenivån i hela SBA-regionen, se bifogad presentation.

För frågor om NKI-undersökningen kontakta:
Stefan Frid, Invest Stockholm 
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler