2013-10-11 05:30Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Fler företag och starkare privat sektor

null

Tillväxttakten ökar i Stockholm under det andra kvartalet 2013. Den privata sektorn utvecklas positivt och efter en lång period av ett minskat nyföretagande, vänder nu trenden. Dock fortsätter arbetsmarknaden att försvagas. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Lönesumman ökade under andra kvartalet 2013 med 1,8 procent i Stockholms län och 2,8 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det var en ökning av tillväxttakten jämfört med första kvartalet 2013 i både länet och staden. I övriga landet ökade lönesumman med 2,7 procent.

-  Stockholm utvecklas fortsatt positivt och näringslivet står starkt. Det är särskilt glädjande att nyföretagandet nu har tagit fart och att antalet konkurser minskar, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Under kvartalet registrerades 5 045 nya företag i Stockholms län, varav 2 964 i Stockholms stad, vilket är 5 procent fler i både länet och staden jämfört med samma kvartal föregående år. Det innebär ett trendbrott då utvecklingen varit negativ under de senaste sju kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

Antalet sysselsatta samt antalet arbetade timmar fortsätter att öka i Stockholm. Likväl blir arbetsmarknaden i Stockholm svagare, delvis på grund av den starka inflyttningen till regionen. Under kvartalet minskade antalet lediga jobb med 3 procent i staden och 9 procent i länet samtidigt som arbetslösheten steg. Arbetsmarknaden i Stockholm är dock starkare än i övriga riket.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler