2020-01-15 07:02Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen förhållandevis stark

Foto: Henrik Trygg, mediabank.visitstockholm.com

Trots att Sveriges ekonomi successivt växlar ner tempot visar konjunkturrapporten som publiceras idag att konjunkturen i Stockholms län och stad är förhållandevis stark under förra årets tredje kvartal. I jämförelse med motsvarande kvartal 2018 ökar lönesumman med 3,6 procent för länet samtidigt som vi ser fler nya företag och färre konkurser.

Enligt konjunkturrapporten tilltar köpkraften och tillväxten i lönesumma fortsätter att växa totalt sett i jämförelse med motsvarande kvartal 2018. Lönesumman ökar även per invånare samt per sysselsatt. Industrisektorn stod för den högsta jämförbara tillväxten med 5,7 procent. I överenstämmelse med den tilltagande köpkraften ökar försäljningen vilket visar sig i ett ökat antal nyregistrerade företag och ett minskat antal företagskonkurser. Trenden är densamma både för länet och för staden.

­- Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer, med det följer både möjligheter och utmaningar. Jag är stolt över att så många väljer att flytta till vår stad och att fler företag har startas och att sysselsättningen har ökat. Samtidigt står vi inför en vikande konjunktur och därför är det viktigt att vi inom staden jobbar hårt med att förenkla för människor att komma in på arbetsmarknaden och för att fler bostäder ska byggas, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.
 
Rapporten visar att varslen minskar och antalet sysselsatta invånare ökar med 1,5 procent i länet respektive 2,3 procent i staden. Antalet lediga jobb fortsätter dock att minska och arbetslösheten ökar både i absoluta tal och i förhållande till arbetskraften.
 
Stockholm är ett attraktivt län att leva i och befolkningen ökar med 1,5 procent för länet och 1,3 procent för staden. Attraktiviteten och de senaste årens befolkningstillväxt till trots fortsätter bostadsbyggandet att avta.
 
- Under 2020 kommer Stockholm Business Region fortsätta sitt förbättringsarbete för att nå målet om Sveriges bästa företagsklimat 2025. Att vi noga följer utvecklingen och har en löpande dialog med näringslivet blir än viktigare för att kunna prioritera rätt insatser i en vikande konjunktur, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.
 
Om rapporten
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.
 
Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, 
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016
 Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.