2011-10-07 08:30Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Rekordföretagande och fortsatt god tillväxt men försäljningen dämpas

Den goda tillväxten i lönesumman fortsätter i Stockholm. Tillväxten i länet är fortsatt den högsta på över tre år, pådrivet av en stark privat sektor. Antalet nya företag ökar fortsatt i rekordfart och konkurserna blir färre. Dock dämpas försäljningen påtagligt i privat sektor. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.

Under andra kvartalet 2011 ökade lönesumman med 6,8 procent i Stockholms län och 6,7 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det är den högsta tillväxttakten i länet på över tre år. I övriga landet ökade lönesumman med 5,2 procent under samma period.

- Vi ser att tillväxten är fortsatt god i Stockholm. Turbulensen i omvärlden ger avtryck i fallande försäljning men arbetsmarknad, nyföretagandet och lönesummans stabila tillväxt ger oss ett mycket gott utgångsläge för framtiden, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

På arbetsmarknaden ökar antalet sysselsatta personer i Stockholm till den högsta tillväxten på 2,5 år och de lediga jobben fortsätter att strömma till. Arbetslösheten minskar också på bred front, trots att utbudet av arbetskraft växer sig allt större. Tillväxttakten i antalet arbetade timmar dämpas dock och antalet varslade personer vänder upp i länet efter 1,5 år. Den starka befolkningstillväxten fortsätter och länet växer nu med närmare 40 000 personer per år.

Försäljningen minskade på bred front i länet med undantag för hotell och restaurang, som ökade med 4 procent. Handel samt vård och utbildning tillhörde de branscher som minskade mest, med 17 respektive 11 procent.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se


Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler