2019-09-25 07:03Pressmeddelande

​Stockholmskonjunkturen stabil trots ett skarpare läge i svensk ekonomi

null

Konjunkturen i Stockholm län och stad utvecklas något mer försiktigt under årets andra kvartal i jämförelse med motsvarande kvartal 2018 visar konjunkturrapporten. För näringslivet ökar lönesumman med 3,7 procent både i länet och staden. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten är fortsatt stabilt låg på 3,9 procent. Däremot finns en fortsatt oro på arbetsmarknaden i form av ökat antal varsel.

Köpkraften tilltar och tillväxten i lönesumma fortsätter att växa totalt sett i jämförelse med motsvarande kvartal 2018. Landstingssektorn stod för den högsta procentuella tillväxten i offentlig förvaltning med 9,3 procent, att jämföra med privat sektor på 3,7 procent. Trots tilltagande köpkraft avtar försäljningen vilket visar sig i ett minskat antal nystartade företag och ett ökat antal konkurser, samma trend både för länet och staden.

Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak stark. Antalet sysselsatta invånare i länet ökade med 1,9 procent.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer, något som innebär både utmaningar och möjligheter. Jag är stolt över att Stockholm har en fortsatt stark arbetsmarknad och att arbetslösheten minskar, och vi jobbar nu hårt med att minska kompetensgapet och locka internationella talanger att stanna. En viktig del är förenkla för fler att komma in på bostadsmarknaden och att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad.

Framförallt växer sysselsättningen inom personliga och kulturella tjänster. Arbetslösheten minskade något i både länet och staden. Avmattningen av varslen för länet gäller inte för Stockholm stad där antalet varslade personer ökade kraftigt i jämförelse med motsvarande period föregående år. Samtidigt minskade antalet lediga jobb registrerade hos arbetsförmedlingen både i länet och staden.

De orostecken som finns för konjunkturen gör det än viktigare att fokusera på att förbättra näringslivsklimatet lokalt med snabb, serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning, men också att vi har en öppen och transparent dialog med det lokala näringslivet för att kunna möta upp med rätt näringslivsinsatser i en dämpad global konjunktur, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

Slutligen visar konjunkturrapporten att Stockholm är ett attraktivt län att leva i. Befolkningen ökar med 1,6 procent för länet och 1,4 procent för staden. Attraktiviteten och de senaste årens befolkningstillväxt till trots avtar bostadsbyggandet under det aktuella kvartalet, om än inte lika kraftigt som vid motsvarande kvartal 2018.

Om rapporten
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler