2018-12-19 08:00Pressmeddelande

​Svalnande konjunktur men med ljuspunkter i Stockholm

null

Stockholmskonjunkturen är förhållandevis stark under tredje kvartalet men mattas av något jämfört med motsvarande kvartal 2017. Näringslivet och befolkningsutvecklingen har utvecklats väl samtidigt som sysselsättningen ökar. Byggandet och företagandet har dock följt en svagare utveckling.

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2017 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation som främsta draglok. Lönesumman ökade även per invånare och per sysselsatt.

Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 30 400 personer de senaste fyra kvartalen, trots nedgångar i vård och omsorg, hotell och restaurang, transport och bygg. 

- Efter flera år av kraftfull högkonjunktur ser vi en avmattning av konjunkturen. Inte minst ser vi det inom bostadsbyggandet. Nu är det viktigt att vi får en ny regering som säkerställer en blocköverskridande reformerad bostadspolitik som ökar rörligheten av bostäder. Amorteringskrav och flyttskatter hämmar möjligheterna för Stockholms utveckling och därför måste reformer till skyndsamt, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M), Stockholms stad.

Konjunkturrapporten visar vidare att arbetslösheten i förhållande till befolkningen minskade marginellt i både länet och staden under samma period. Antalet varslade personer ökade däremot samtidigt som antalet lediga jobb visade en negativ utveckling.

- Vi ser tecken på en avmattning i konjunkturen även i Stockholm. Det är dock glädjande att såväl lönesumma, sysselsättning och befolkning fortsätter att utvecklas väl i hela Stockholmsregionen där huvudstaden agerar draglok, säger Anna Gissler, tf VD Stockholm Business Region.

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 36 800 personer i länet varav 12 700 i staden, vilket motsvarar ökningar med 1,6 respektive 1,3 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden jämfört med tredje kvartalet 2017, motsvarande minskningar på 44 procent i länet och 53 procent i staden.

Om rapporten

Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler